Chords to Santa Anna's Retreat

Folk Guitar Home Page > Song Index

Santa Anna's Retreat
Old Time

Part A
Am-|Am---|Am-G-|G---|G---|Am---|Am-G-|Em---|Am---:||

Part B
Am---|Am---|Am-G-|Em-Am-:||