Chords to Black Nag

Folk Guitar Home Page > Song Index

Black Nag
English  6/8

Part A
AmEm|AmEm|AmEm|Am-|AmEm|AmEm|AmEm|Am-||

Part B
Em-|Em-|Am-|Am-|Em-|Em-|AmEm|Am-:||